Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16-17 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16-17 / 52 Next Page
Page Background

14

15

Okur Vizyon

KULLANIM ALANLARI

Asfalt emülsiyonları ülkemizde en

çok sathi kaplama, yapıştırma ta-

bakası, astar tabakası, yama işleri,

slurry-seal tabakası, çimentolu te-

mellerde nem önleme işlerinde

kullanılmaktadır. Ayrıca havaalan-

larında karartma tabakası olarak da

uygulanmaktadır.

Sathi Kaplama

Yollar Fenni Şartnamesine göre,

sathi kaplama için TS 1082:2007

standardına uygun RS-1, CRS-1 veya

CRS-2 asfalt emülsiyonları kullanıla-

bilir.

Yapıştırma ve

Asfalt Tabakası

Yollar Fenni Şartnamesine göre, as-

tar olarak SS-1, SS-1h, CSS-1, CSS-1h

tip asfalt emülsiyonları ve yapıştırıcı

olarak da RS-1, RS-2, CRS-1 ve CRS-

2 asfalt emülsiyonları kullanılması

uygundur.

Slurry-Seal ve Micro

Surfacing Uygulamaları

Bağlayıcı olarak yavaş kesilen katyo-

nik veya anyonik tip TSE standartla-

rına göre imal edilmiş SS-1, SS-1h

veya CSS-1, CSS1h emülsiyonlar

kullanılabilir. Adezyonu arttırmak,

bağlayıcı ömrünü uzatmak, ısı de-

ğişkenlikleri karşısında yumuşama

ve kırılmayı engellemek ve sabit kal-

masını sağlamak için modifiyeli as-

falt emülsiyonları kullanılabilir.

Soğuk Uygulama

ve Yama İşleri

Asfalt emülsiyonu olarak TS EN

12591:2011 standardına uygun mo-

difiye edilmiş CRS-1 veya CRS-2 tip

çabuk kesilen katyonik asfalt emül-

siyonları kullanılır.

Bu asfalt emülsiyonu bünyesinde-

ki modifiye edici maddeden dolayı,

yüksek bir adezyona sahiptir.Kesil-

me olayından sonra, yüksek adezyo-

na sahip olduğu ve bünyesinde kau-

çuk esaslı katkı malzemeleri olduğu

için çatlaktan kopma, ayrılma vb.

olumsuzluklar yaşanmaz.

Karatma Tabakası

Genelde askeri havaalanlarında pis-

tin renginin zamanla açılması so-

nucu azalan görüş sahasını kuvvet-

lendirmek için “Fog-Seal” tabakası

denilen ince bir bitümlü tabaka se-

rilmektedir. Bu amaçla, RS-1 veya

CRS-1 tip asfalt emülsiyonlarının uy-

gulanmaktadır.

Çimentolu Temellerde

Nem Önleme işleri

Bilindiği üzere çimentolu imalatta

kür önemli rol oynar. Bünyesindeki

suyun hızla buharlaşması çatlama-

lara neden olur. Bu nedenle özellik-

le yazın suyun hızla buharlaşmasını

önleyecek bir membran tabakasına

ihtiyaç vardır. RS-1, RS-2 ve CRS-1,

CRS-2 tip asfalt emülsiyonları bu ih-

tiyaçları karşılar.

%45 Sathi Kaplama

%19 Soğuk Karışım

%10 Yapıştırma Tabakası

%10 Yama İşleri

%6 Harç Kaplama

%4 Çimentolu

Temel Nem Önleme

%2 Geri Dönüşüm

%2 Karartma Tabakası

%2 Astar

Asfalt Emülsiyon

Üretimi ve

Kullanım Alanları

Asfalt emülsiyonları; asfalt küreciklerinin bazı

kimyasal maddeler yardımı ile su içerisinde

homojen bir şekilde dağılmasından oluşan bir

sistemdir.

İstenilen uygulama alanı doğrultusunda üretimi

yapılan asfalt emülsiyonları; asfalt çimentosu,

su, emülgatör (Anyonik Emülgatör [CH3-

(CH2)16-COO-Na+] Sodyum Stearat, Katyonik

Emülgatör [CH3-(CH2)18-NH3+Cl-]), stabilizör,

asit veya bazın belirli oranlarda karıştırılarak bir

kolloidal değirmenden geçirilmesi ile üretilir.