Table of Contents Table of Contents
Previous Page  42-43 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42-43 / 52 Next Page
Page Background

40

41

Okur Vizyon

yolumuzu aynı kalitede aynı gü-

zellikte yapabiliriz diye düşündük.

Plent almaya karar verdik.

Bu konuda yine Okur Makina ile

yapmış olduğumuz karşılıklı top-

lantılar sonucunda kurulum için

en uygun yeri tespit ettik. Gerekli

olan ekipmanların neler olacağını

ve kaça mal edebileceğimizi dü-

şündük, alıma karar verdik.

2016 yılı Mayıs ayından itibaren

kendi plentimizde üretmiş oldu-

ğumuz asfalt emülsiyonu (bu-

güne kadar yaklaşık 1000 ton) ve

kombi sathi kaplama aracımızla

ilçe genelindeki pek çok yeni açıl-

mış yolumuzda uygulama yaptık.

Geçen sene dışarıdan satın aldı-

ğımız emülsiyon ile yaptığımız yol

uygulamalarını kontrol etmek için

gittiğimizde tamamen tutundu-

ğunu ve asfalt görüntüsü aldığını

gördük. Kışın kar küreme çalış-

maları yaptık. Yolların üzerinden

greyder ile dolaştık. Herhangi bir

soyulmanın, patlamanın olmadı-

ğını gördük.

Sağlam Altyapı

İşin Püf Noktası

Bizim yolun ilk hazırlanması döne-

minde yapmış olduğumuz üretim

hatalarından dolayı bazı bölgeler-

de bozukluklar meydana geldi. Bu

konuda da artık tecrübe edindik.

Bu işin en önemli püf noktası alt

yapının sağlam olmasıymış. Alt

yapısı düzgün olduktan sonra üze-

rine yapılan uygulamada çok ba-

şarılı sonuçlar elde ettik. Bu yolları-

mız halen hizmet vermeye devam

etmektedir. Uzun yıllar da hizmet

vereceğini düşünmekteyiz.

Geleneksel uygulamada üç dört

farklı makina ile yapılan işi Okur

Kombi Sathi Kaplama Aracı ile tek

seferde yapabiliyorsunuz. Bugün

için memnunuz, ziyaretimize ge-

len dostlarımıza tavsiye ediyoruz.

Çevre il ve ilçelerden gelen mi-

safirlerimiz kombi aracımızı ve

emülsiyon plentimizi görmek, bil-

gi almak için geliyorlar. Onlara da

bu işin ne kadar ekonomik ve ko-

lay uygulanabilir olduğunu anlatı-

yoruz. Bu uygulama zaman avan-

tajı ve ekonomik avantajlarından

dolayı düşük maliyet sağlıyor.

Arifiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Koray Durmaz ile yapmış olduğumuz söyleşi

Neden Okur Kombi kullanıyorsunuz?

Okur Kombi Sathi Kaplama Aracı

ile tanışmamız aslında tamamen

tevafuka dayalı. Daha önceden so-

ğuk asfalt ile ilgili herhangi bir bil-

gimiz yoktu. İlk defa bu işi yapma-

ya karar verdiğimizde küçük çaplı

bir araştırma yaptık. Yaptığımız bu

araştırmada sathi kaplama yapı-

mında iki tip uygulama olduğunu

öğrendik.

Birinci tip, geleneksel uygulama;

kara yollarında ve diğer belediye-

lerde yapıldığı gibi, bitümlü uygu-

lama. İkinci tip, asfalt emülsiyonla

yapılan uygulama.

İlk başta biz geleneksel tip uygu-

lama ile bu işi yapabilir miyiz diye

düşündük. Buradaki mevcut ekip-

manlarımızın ve personelimizin

bu işe yeterli olup olmadığına, bu

işi yapıp yapamayacağımıza karar

vermek adına daha önceden bu

uygulamayı yapmış belediyele-

ri ziyaret ettik. Onların uygulama

anında çektikleri sıkıntıları, kul-

landıkları ekipmanları inceledik.

Asfalt Distribitörü ve Dumtruck

(Mıcır Serici) yardımıyla yapılan uy-

gulamaları gördük. Ve bu uygula-

manın çok meşakkatli olduğunu,

çok fazla personel gerektirdiğini,

çok fazla zaman aldığını bu gibi

dezavantajları olduğunu orada

çalışan arkadaşlardan öğrendik.

Açıkçası biraz gözümüz korktu.

Hatta o dönemlerde bizim sathi

kaplama uygulamasını yapamaya-

cağımızı düşünerek bu işten vaz-

geçme aşamasına gelmiştik. Ta ki

bu işin asfalt emülsiyonu ve kombi

sathi kaplama aracı ile yapılabildi-

ğini öğrenene kadar.

Az zamanda çok iş

Zira kombi sathi kaplama aracı,

dumtruck ve asfalt distribütörüne

ihtiyaç olmadan her ikisinin yaptı-

ğı işi aynı anda yapabiliyor. Daha

az personelle daha hızlı uygulama

yapabiliyor. Ayrıca mevsimsel şart-

lara çok fazla bağlı kalmadan iste-

nilen zamanda ve istenilen bölge-

de, mevkide zorlu yol koşullarında

da uygulama yapabiliyor.

Uygulamaları Gördük

Kararımızı Verdik

Okur Makina’nın öncelikle fabrika-

sını ziyaret ettik. Makinayı ilk defa

fabrikada gördük. Nasıl üretildiği-

ni inceledik. Teknik özellikleri hak-

kında bilgi aldık. Daha sonra Okur

Makina yetkilileriyle Ankara ili içe-

risinde uygulama yapılan bölge-

leri ziyaret ettik. Makinayı çalışır

halde orada da inceledik, gördük.

Aslında hiç korkulacak bir şey ol-

madığını, bu işi bizim de başara-

bileceğimizi orada gördük. Daha

sonra kendileriyle anlaşma yapa-

rak aracımızı onlara yolladık ve ilk

kombi aracımızı bu şekilde satın

almış olduk.

Kendimiz Üretiyoruz

Daha sonra uygulama yapmak

için piyasadan asfalt emülsiyonu

satın aldık. Bu emülsiyonla üreti-

me başladık. Gördük ki makina-

nın performansı gayet güzel ama

asfalt emülsiyonunun kalitesi ile

orantılı olarak üründe değişiklik-

ler oldu. İyi bir asfalt emülsiyonu

ile çok güzel işler çıkartabilirken

asfalt emülsiyonunun kalitesi düş-

tüğü zaman tutunmanın az oldu-

ğu ve yolun düzgün olmadığını

gördük. Kendi asfalt emülsiyon

üretim tesisimizi kurar ve kendi

ihtiyacımız olan asfalt emülsiyo-

numuzu kendimiz üretirsek, her

Sakarya

Arifiye

“Çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimiz Asfalt Emisyon Üretim

Plentimizi görmek ve bilgi almak için geliyorlar. Biz de onlara bu işin

ne kadar ekonomik ve kolay uygulanabilir olduğunu anlatıyoruz.”

Asfalt İşini Gözünüzde Büyütmeyin

Fen İşleri Müdürü

Koray Durmuş